Suroviny pre hutný a energet. priemysel

Naša spoločnosť METAL SERVIS Inžiniering, s.r.o. má viac ročné skúsenosti v obchode so železným a neželezným odpadom. Je zapísaná v zozname registrovaných osôb v zmysle § 15 zákona č. 223/2001 Z. z. na OÚ ŽP v Banskej Bystrici.

Predmet činnosti:
zber, úprava a preprava odpadov za účelom sprostredkovania ich zhodnocovania na základe zmlúv s prevádzkovateľmi zariadení na zhodnocovanie, resp. spracovanie odpadov demontáž starých konštrukcií a technologických celkov, likvidácia strojov a zariadení vrátane nebezpečných odpadov, triedenie a úprava kovových odpadov rezaním plameňom

Sme vybavení všetkými potrebnými technológiami pre vykonávanie spomínaných činností (úpravu, nakládku, zvoz kovového odpadu, ...).
© Webra Solutions 2008