TLT-Turbo GmbH

Výrobným programom sú radiálne a axiálne ventilátory pre prakticky akýkoľvek prípad použitia.

Typické oblasti použitia ventilátorov a systémov sú:
tepelné elektrárne, oceliarsky, chemický a petrochemický priemysel, cementárenský priemysel, spaľovanie odpadu, vetrania tunelov, aerodynamické tunely, sušiace zariadnia, strojárstvo, výstavba klimatizačných a vetracích zariadení, protipožiarna ochrana.

 Produkty:Veľké axiálne ventilátory pre elektrárne
Ventilátory rôznych konštrukcií a veľkostí pre použitie v najrôznejších zariadeniach a prístrojoch na dopravu vzduchu, plynov a pár. Najčastejšie použitie je pri spalinovodnom odsírnení a v oceliarenskom priemysle

Axiálne pretlakové ventilátory s prestaviteľnými obežnými lopatkami
Pri týchto ventilátoroch možno obežné lopatky nastavovať alebo regulovať jednotlivo (centrálne pri odstavení) alebo spoločne počas prevádzky. Výhodou je veľký pracovný rozsah, konštrukcia šetriaca priestor a ľahká údržba umožňujúca výmenu komponentov v krátkej dobe

Axiálne rovnotlaké ventilátory s fixnými obežnými lopatkami

Tento typ je uprednostňovaný pre extrémne prevádzkové podmienky pri vysokých teplotách a vysokom obsahu prachu. Primárne použitie ako sací ventilátor.

Axiálne - rovnotlaké ventilátory

s nastaviteľnými štrbinovými lopatkami pre vysoké tlaky pri nízkych obvodových rýchlostiach

Priemyselné radiálne ventilátory
Bezpečné, spoľahlivé a hodpodárne riešenie vtedy, keď je potrebná preprava plynových médií. Hlavnými oblasťami použitia týchto ventilátorov je chemický priemysel, potravinársky priemysel, elektrárne, strojárstvo, cementárenský priemysel, spaľovanie odpadov, oceliarne, hutnícke závody, technika sušenia a odprašovania.

Radiálne - priemyselné ventilátory
jedno a viacstupňové, s jednoduchým a robustným prevedením s najvyššími stupňami účinnosti do cca. 80.000 Pa

Radiálne - veľké ventilátory
dvojvzdušné s jednoduchým a robustným prevedením, pre vysoké tlaky a objemové prietoky

Vetracie ventilátory
Pre každé použitie vhodný ventilátor. Kompletný program ventilátorov, nezávisle od toho, či je ventilátor potrebný na odsávanie spotrebovaného vzduchu alebo vzduchu nasýteného škodlivinami z priemyselných alebo živnostenských priestorov. Ventilátory na vetranie a odsávanie budov.
Kompletné zariadenia pre vetrania tunelov a prúdové ventilátory Systémy vzdušných tunelov pre plynulú prevádzku s ventilátormi a kompresormi. Nepriame odsávacie zariadenia vrátane ventilátorov, potrubí, hnacích dýz, komínov, tlmičov hluku pri nasávaní.

Ventilátory na odstraňovanie spalín
 • pre rýchle a efektívne kontrolovanie a odzvádzanie nebezpečných spalín zo zadymených budov.
 • ventilátory sú dimenzované pre použitie pri teplotných rozsahoch: 200, 300, 400 a 600°C
 • všetky ventilátory sú certifikované a bezpečné
   
Servis ventilátorov a optimalizácia zariadení
 • montáž,
 • uvedenie do prevádzky,
 • inšpekcia, údržba, oprava,
 • zhotovovanie a dodávka náhradných dielov,
 • plánovanie revízií, revízie a rekonštrukcia,
 • analýza a odstraňovanie porúch,
 • diagnostika zariadení,
 • optimalizácia a modernizácia zariadení,
 • protihlukové opatrenia.
http://ww.tlt.de
© Webra Solutions 2008